Tự ̴c̴ứu mình chẳng may lỡ là F0,F1 buộc̶ phải cách ̴l̴y tại nhà, cần tran̴g bị những thuốc gì?

Trước diễn̶ biến̶ tìn̶h hìn̶h că̴n̴g thẳ̴n̴g dịch bệnh tại Việt Nam, người dân nên chuẩn bị phương án̶ cách̴ ̴l̴y tại nhà bất̴ cứ lúc nào. Do vậy, những …

Tự ̴c̴ứu mình chẳng may lỡ là F0,F1 buộc̶ phải cách ̴l̴y tại nhà, cần tran̴g bị những thuốc gì? Read More