Nhìn qua thì tưởng dại, nhưng 9 kiểu người này mới thông minh, liệu bạn có nằm trong số họ?

“Đại trí nhược ngu, hồ đồ lại hóa trí tuệ.” Biết sai không nói, biết đúng cũng không lộ, đó mới là người thông minh nhất, càng sống càng thuận …

Nhìn qua thì tưởng dại, nhưng 9 kiểu người này mới thông minh, liệu bạn có nằm trong số họ? Read More