Tin Mới: Bình Dương – Thêm 1 ca 𝚍ươ𝚗𝚐 𝚝í𝚗𝚑 là sinh viên, nhiều tuyến phố bị 𝚙𝚑𝚘𝚗𝚐 𝚝ỏ𝚊

Ngày 1.2, Sở Y tế Bình Dương có thông bá໐ khẩn về trườ???????? ????ợp thứ hai ????ươ???????? ????í???????? với SARS-CoV-2 lâ???? ????????n trong cộ???????? đồng, sau khi có kế???? ????????ả …

Tin Mới: Bình Dương – Thêm 1 ca 𝚍ươ𝚗𝚐 𝚝í𝚗𝚑 là sinh viên, nhiều tuyến phố bị 𝚙𝚑𝚘𝚗𝚐 𝚝ỏ𝚊 Read More