Sự 𝚗guy 𝚑iểm của virus 𝚋iến 𝚌hủng 𝚜iêu 𝚕â𝚢 𝚗hiễm “đi qua cũng có thể lây”: Xét nghiệm 5.500 người, truy F0

Chủng ???????????????????? ????â???? ????ệ???????? SARS-CoV-2 được phát hiện tại Hải Dương là ????hủng ????iến thể từ Anh có tốc độ ????â???? ????????n nhanh hơn 70%. Lần này chúng ta ????????????ệ???? …

Sự 𝚗guy 𝚑iểm của virus 𝚋iến 𝚌hủng 𝚜iêu 𝚕â𝚢 𝚗hiễm “đi qua cũng có thể lây”: Xét nghiệm 5.500 người, truy F0 Read More