Tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng cháy, chữa cháy” 4/10

Trong những năm qua, các cấp, các ngành, cơ quan đơn vị, địa phương doanh nghiệp trên địa bàn thành phố đã chủ động tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, sôi nổi hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng cháy, chữa cháy” 4/10; qua đó đã nâng cao ý thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành và toàn thể Nhân dân trong công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; góp phần kiềm chế số vụ cháy, nổ, tai nạn, sự cố xảy ra, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ phát triển kinh tế-xã hội của thành phố.

Để tiếp tục tổ chức có hiệu quả các hoạt động hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng cháy, chữa cháy 4/10” năm 2020, UBND thành phố yêu cầu các Sở, ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị-xã hội, cơ quan, đơn vị, UBND các quận, huyện trên địa bàn thành phố tập trung thực hiện một số nội dung sau:

Tiếp tục thực hiện nghiêm túc Luật Phòng cháy, chữa cháy năm 2001, sửa đổi, bổ sung năm 2013 và các văn bản pháp luật có liên quan đến công tác phòng cháy, chữa cháy. Triển khai thực hiện có hiệu quả các Chỉ thị, Công điện, văn bản của Đảng, Chính phủ, Bộ Công an và Thành ủy, HĐND, UBND thành phố về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; đặc biệt là các văn bản của thành phố triển khai thực hiện Chỉ thị 47-CT/TW ngày 25/6/2015 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy; Chỉ thị số 32/CT-TTg ngày 5/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy tại khu dân cư; Công điện 584/CĐ-TTg ngày 19/5/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy; Quyết định số 630/QĐ-TTg ngày 11/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy và chữa cháy.

Các cơ quan thông tin đại chúng mở đợt cao điểm, tuyên truyền đậm nét về công tác phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ với nội dung thiết thực, hình thức phong phú, ưu tiên bố trí khung giờ có nhiều người theo dõi. Chú trọng nâng cao nhận thức, trang bị cho người dân kiến thức pháp luật, kỹ năng thực sự cần thiết về phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ; kỹ năng thoát nạn, sử dụng các phương tiện, thiết bị chữa cháy ban đầu. Tuyên truyền tôn vinh tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình trong phong trào phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, các mô hình phong trào phòng cháy, chữa cháy hiệu quả; các hoạt động hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng cháy, chữa cháy 4/10” và Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy (4/10/1961÷4/10/2020).

Các cấp, các ngành, đơn vị, địa phương căn cứ tình hình thực tế công tác phòng, chống SARS-CoV-2 để tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng cháy, chữa cháy 4/10” với quy mô phù hợp. Phát động mạnh mẽ phong trào toàn dân tham gia công tác phòng cháy, chữa cháy trong phạm vi trách nhiệm của mình; tiếp tục củng cố, kiện toàn các mô hình về phòng cháy, chữa cháy; tự kiểm tra, chấn chỉnh công tác phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ phòng ngừa sự cố cháy, nổ, tai nạn xảy ra. Tổ chức thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ theo phương châm “4 tại chỗ“, theo hướng “tự quản, tự phòng“. Tổ chức ký cam kết phòng cháy, chữa cháy; treo pano, áp phích, khẩu hiệu tuyên truyền, hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng cháy, chữa cháy 4/10“. Biểu dương, khen thưởng, động viên các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

UBND thành phố đề nghị Công an thành phố chú trọng, nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra an toàn phòng cháy, chữa cháy; tham mưu, hướng dẫn xử lý dứt điểm những tồn tại, thiếu sót. Tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện xây dựng các mô hình phong trào toàn dân phòng cháy, chữa cháy năm 2020 trên địa bàn thành phố. Tham mưu, đề xuất việc tổ chức biểu dương điển hình tiên tiến về phòng cháy, chữa cháy và sơ kết mô hình phong trào phòng cháy, chữa cháy phù hợp tình hình thực tế.

Tăng cường công tác thường trực, sẵn sàng chiến đấu; tổ chức thực tập, diễn tập một số phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ để chủ động trong mọi tình huống. Phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với các lực lượng và chính quyền các địa phương để xử lý nhanh chóng, kịp thời các tình huống cháy, nổ, sự cố tai nạn, phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn; quyết tâm không để xảy ra cháy lan, cháy lớn, gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản trong dịp 4/10. Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng, giáo dục chính trị, tư tưởng; quan tâm, động viên lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy đề cao tinh thần trách nhiệm, nắm vững pháp luật, tinh thông nghiệp vụ, khoa học kỹ thuật đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ trong tình hình mới.

UBND thành phố yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, UBND các quận, huyện quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc; báo cáo UBND thành phố kết quả thực hiện (qua Công an thành phố) trước ngày 26/10/2020. Giao Công an thành phố chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan, địa phương, đơn vị; tổng hợp tình hình báo cáo UBND thành phố và các cấp theo quy định.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *