Hải Phòng : Ủy quyền cho phép tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế trên địa bàn thành phố

UBND thành phố có Quyết định về việc ủy quyền cho phép tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế trên địa bàn thành phố.

Theo đó, Chủ tịch UBND thành phố Quyết định: Ủy quyền cho Giám đốc Sở Ngoại vụ cho phép tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế trên địa bàn thành phố Hải Phòng trong các trường hợp sau: Hội nghị, hội thảo quốc tế do các sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND thành phố tổ chức. Hội nghị, hội thảo quốc tế do các cơ quan, tổ chức Việt Nam và nước ngoài được UBND thành phố cho phép hoạt động trên địa bàn thành phố tổ chức. Hội nghị, hội thảo quốc tế do các hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện được UBND thành phố cho phép hoạt động trên địa bàn thành phố tổ chức.


Thời hạn ủy quyền là 5 năm (kể từ ngày 20/9/2020 đến ngày 20/9/2025). Giám đốc Sở Ngoại vụ chịu trách nhiệm thực hiện các nội dung công việc được ủy quyền theo đúng quy định của pháp luật.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *