1h 30 rồi mà các em vẫn phải làm việc cực nhọc kiếm có 300k thôi mà các anh nỡ lòng nào!!

Bài viết được chia sẻ ở một nhóm lớn trên facebook

khổ thân các em
2 em phải chạy loạn mà…
có biến rồi
khổ thân 2 anh không toàn xe mang về

Xem video: